สถานที่ติดต่อ / หมายเลขโทรศัพท์

 
 

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

โทร  : 0 2241 3341-5
Fax : 0 2241 0885

web site : http://www.logistics.police.go.th

e-mail : [email protected]

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ