อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต


ผู้บัญชาการ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์

วิดีทัศน์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
อื่น ๆ
App สมุดโทรศัพท์
App ภาษาต่างประเทศ
   
   
     
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรม  
   
  ปณิธาน ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  
   

 

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
แบบการรายงานผลดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
รายงานผลความก้าวหน้ารายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
บันทึกภาพเคลื่อนไหวอบรมโครงการฝึกอบรมกาปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ให้จัดส่งเอกสาร (ใบอนุญาต ป.๓) ภายในระยะเวลาที่กำหนด
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสน
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุฯ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ปี 61
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
การจัดทำแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( เบื้องต้น )
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
แบบฟอร์มข้อมูลงวดงาน งวดเงิน รายการสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง รายการ ค่าเช่าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง รายการ ค่าวัสดุ จำนวน ๖๙ รายการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
การจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน
การใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์แบบปลอดภัย (SSL VPN)
มาตรการป้องกันคอมพิวเตอร์จากแรนซัมแวร์ WannaCry
ประชาสัมพันธ์เรื่องรอบรู้ ทันภัย Cyber (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข่าวอื่นๆ

*หากข้อมูลไม่อัพเดทให้ทำการกด F5 หนึ่งครั้งเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

   

ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
 
   
   

    link ตรวจสอบ ลำดับอาวุโส

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

www.reliablecounter.com