อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
 
   
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
 
 
   
 
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Meter odometer
Tumblr Counter
free website hit counter code
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมชาว สกบ.
 
บรรยายธรรม พระราชโมลี   งานวันสถาปนา 2557
 
บริจาคโลหิต 2557   ทดสอบสมรรถภาพและแข่งขันกีฬา
 
กิจกรรมแห่เทียน   การซ้อมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
 
กิจกรรมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.
 
 
 
 
 
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร.
   
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ถึง ผบ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มบัญชีสถานภาพรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม
แบบสำรวจสภานภาพ สถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูลคณะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำแผนการจัดหา
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผกก.
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
                                                                                                   
1 2
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๓ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สุไหงโกลก เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร ตากใบ ต.เจ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑ /๒๕๕๗
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ก.ย. ๒๕๕๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ๑ แบบ ๒๑ จุด จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข ๑๐ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ๑ แบบ ๒๑ จุด จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานสืบสวน จำนวน ๑๒๖ ตัว
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชฐานวังไกลวล ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค. - ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรายการเครื่องกำเนิดแก๊สใช้ยิงส่งแห จำนวน ๓,๖๐๐ นัด
ขอบเขตของงาน (Trems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายอารักขาและความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชวังไกลกังวล
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๑๒๐ ซีซี (งานธุรการ) จำนวน ๔,๔๙๕ คัน
    
1 2
 
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ update ใหม่  
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง update ใหม
   
 
 
Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ