อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
 
   
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
 
 
   
 
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Meter odometer
Tumblr Counter
free website hit counter code
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมชาว สกบ.
 
บริจาคโลหิต 2557   ทดสอบสมรรถภาพและแข่งขันกีฬา
 
กิจกรรมแห่เทียน   การซ้อมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
 
กิจกรรมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร.
   
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ถึง ผบ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มบัญชีสถานภาพรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม
แบบสำรวจสภานภาพ สถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูลคณะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำแผนการจัดหา
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผกก.
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
                                                                                                   
1 2
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ๑ แบบ ๒๑ จุด จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหมายเลข ๑๐ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอ้างอิง ) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม ๑ แบบ ๒๑ จุด จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำ ระหว่างวันที่ ๒๕ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย.๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานสืบสวน จำนวน ๑๒๖ ตัว
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายอารักขาและการรักษาความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชฐานวังไกลวล ระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ค. - ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุตจำนวน ๑ ลำ ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.๒๕๕๗
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างรายการเครื่องกำเนิดแก๊สใช้ยิงส่งแห จำนวน ๓,๖๐๐ นัด
ขอบเขตของงาน (Trems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายอารักขาและความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชวังไกลกังวล
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๑๒๐ ซีซี (งานธุรการ) จำนวน ๔,๔๙๕ คัน
    
1 2
 
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ update ใหม่  
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง update ใหม
   
 
 
Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ