อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บัญชาการ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์

วิดีทัศน์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 
เว็บไซต์แนะนำ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
อื่น ๆ
App สมุดโทรศัพท์
     
   
  ภาพกิจกรรม  
   
  ปณิธาน ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  
   

 

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding
 ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง รายการ ค่าเช่าห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใข่งานก่อสร้าง รายการ ค่าวัสดุ จำนวน ๖๙ รายการ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
การจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบลงทุน
การใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลออนไลน์แบบปลอดภัย (SSL VPN)
มาตรการป้องกันคอมพิวเตอร์จากแรนซัมแวร์ WannaCry
ประชาสัมพันธ์เรื่องรอบรู้ ทันภัย Cyber (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
สำรวจข้อมูลสถานภาพยานพาหนะ
แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาคารที่พักอาศัย
แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ บก.อก.สกบ. ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
การออกแบบก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารของ ตร.
ขอให้ส่งข้อมูลงวดงานงวดเงินรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันเดิมทุกรายการ
การจัดทำแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( เบื้องต้น )
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มปรับลด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอทราบข้อมูลของสถานีตำรวจที่มีอายุการใช้งานเกิน 30ปีและสถานีตำรวจที่จัดตั้งใหม่
แบบรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ต้องแก้ไขและตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี 60 ขั้นกรรมมาธิการฯ
แบบฟอร์มค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่า1
บัญชีรายชื่อผู้ได้สิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ สกบ.
แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณปี2560แบบ ก.1-ก.12
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ขอให้จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 งบลงทุน(IT01,IT02,IT03,IT04)
ขอให้จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 งบลงทุน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เอกสารประกอบการประชุม ข้อเสนองบประมาณ พ.ศ.2560(เบื้องต้น) วันที่ 2-4 ธ.ค.58
ตัวอย่าง แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น) (เฉพาะงบลงทุน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เบื้องต้น ของ ตร.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) update ใหม่
แนวทางปฏิบัติการจัดหาตาม Action Plan update ใหม่
การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่)

ข่าวอื่นๆ

*หากข้อมูลไม่อัพเดทให้ทำการกด F5 หนึ่งครั้งเพื่อให้ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมแซมโถงหน้าลิฟต์ และ ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้น ๖ อาคาร สกบ. จำนวน ๑ งาน

   

ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
 
   
   

    link ตรวจสอบ ลำดับอาวุโส

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

www.reliablecounter.com