อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บัญชาการ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
วิดีทัศน์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
เว็บไซต์แนะนำ
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ภาพกิจกรรม สกบ.

 

โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ.

 

โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)กิจกรรมอื่นๆ.....

การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ update ใหม่
ตารางสรุปเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้าง (มติ ครม.เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๗) update ใหม่
เอกสารและไฟล์เสียงบรรยายระเบียบ e-market,e-bidding update ใหม่
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน
แบบฟอร์มค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำแนกผลผลิต / กิจกรรม
การประชุมติดตามสถานการณ์ การชุมนุมของ สกบ.
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตร.
บัญชีความต้องการยุทโธปกรณ์
บัญชีความต้องการยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ที่ กรมสรรพกำลังกลาโหมจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากส่วนราชการ ในภาวะไม่ปกติ

ดาวโหลด
คำขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 
 

ตรวจสอบลำดับอาวุโสระดับ รอง สว. - ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ถึง ผบ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มบัญชีสถานภาพรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม
แบบสำรวจสภานภาพ สถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูลคณะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำแผนการจัดหา
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผกก.
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

   
ดูทั้งหมด....
 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเครื่องยิงทดสอบอาวุธและกระสุนปืน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการถ่ายทอดผ่านทางจอ LED ติดตั้ง ณ ห้องประชุมสรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดผ่านทางจอ LED ติดตั้ง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.หน่วยงาน: สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโล่เกราะกันกระสุน จำนวน ๓๐ โล่ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (e - Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธ และวัตถุระเบิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตุระเบิดแบบประตู จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อปืนพกขนาดลำกล้อง ๔ นิ้ว จำนวน ๖๐ กระบอก
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบไฮดรอลิก(Hydraulic) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสุนปืน (พัสดุที่ทำในประเทสไทย) จำนวน ) ๖ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
ตารางแสดงวงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (๔ ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน ๔ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน ๙๗ เครื่อง
ประกาศ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน ๕ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซือ้ชุดกล้องวีดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัวจำนวน ๕ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุนปืนและวัตถุระเบิด รวม ๘ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุนปืน จำนวน ๓ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหา การจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๒ สพ
เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ก.ย. ๒๕๕๗

ดูทั้งหมด....

ประกาศ งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง(ซ่อมเปลี่ยนเมนบอร์ด LAB - X PROCESSOR BOARD)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๓ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สุไหงโกลก เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร ตากใบ ต.เจ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑ /๒๕๕๗
   
   

 
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗- กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
 
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
   
   

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Meter odometer