อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ผู้บัญชาการ

เมนูหลัก
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/ เบอร์โทรศัพท์
วิดีทัศน์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
เว็บไซต์แนะนำ
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานโทรศัพท์ระบบ IP Phone และหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สกบ.

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
 
   
  ปณิธาน ของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง  
   

 

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ ระบบ e-market และระบบ e-bidding
 
 
ดาวน์โหลดกรอบอัตราพัสดุ ตร.
 
 
บัญชีกรอบอัตราพัสดุ ประจำหน่วย
 

ภาพกิจกรรม สกบ.

 

 

โครงการร่วมกันทำความสะอาดบ้านพักอิสระ สกบ. เลขที่ ๕๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการตำรวจในสังกัด สกบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

 

              

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ สกบ. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

การบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุงกิจกรรมอื่นๆ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เอกสารประกอบการประชุม ข้อเสนองบประมาณ พ.ศ.2560(เบื้องต้น) วันที่ 2-4 ธ.ค.58
ตัวอย่าง แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น) (เฉพาะงบลงทุน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เบื้องต้น ของ ตร.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) update ใหม่
แนวทางปฏิบัติการจัดหาตาม Action Plan update ใหม่
การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่)

ข่าวอื่นๆ

 

   
 

   
   

ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
 
   
   

    link ตรวจสอบ ลำดับอาวุโส

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.

บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.

 

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Meter odometer