อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
 
   
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
 
 
   
 
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
   
   
   
   
   
   
   
   

free website hit counter code
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กิจกรรมชาว สกบ.
   
    ทดสอบสมรรถภาพและแข่งขันกีฬา
 
การฝึกอบรม AEC   การซ้อมแผนเผชิญเหตุของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ สกบ.   กิจกรรม ๕ ส. สำนักงานส่งกำลังบำรุง
 
การตรวจความสะอาดหน่วยงานใน สกบ.   สำรวจจุดติดตั้ง CCTV
 
กิจกรรมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูลคณะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำแผนการจัดหา
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผกก.
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
กำชับการใช้รถผ่านทางพิเศษ ปฏิบัติตามระเบียบฯ การผ่านทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 1 )
กำชับการใช้รถผ่านทางพิเศษ ปฏิบัติตามระเบียบฯ การผ่านทางพิเศษแห่งประเทศไทย ( 2 )
แจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร.
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต. พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๒ อัตรา
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความถนัดทางเชิงช่าง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางเชิงช่าง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖(เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความถนัดทางเชิงช่าง ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ประกาศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในสังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง (กองโยธาธิการ) พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๘ อัตรา
ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับกำลังพลถวายความปลอดภัยพร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
                                                                                                   
   
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๑๒๐ ซีซี (งานธุรการ) จำนวน ๔,๔๙๕ คัน
ขอบเขตของงาน (Trems of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ) จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเต้นท์บริการ จำนวน ๗๖๐ ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์(ทดแทน) ขนาด ๑๒๐ ซีซี (งานธุรการ) จำนวน ๔,๔๙๕ คัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ มี.ค.๕๗
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) โครงการประกวดราคาจัดซื้อเต็นท์บริการ จำนวน ๗๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน : สำนักงานส่งกำลังบำรุง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ มี.ค.๕๗
ประกาศร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR ) และ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (Tank ) จำนวน ๑๒ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ก๊าซน้ำตาชนิดเหลว ใช้ในการควบคุมฝูงชน จำนวน ๒,๒๐๐ ลิตร
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สำนักงานส่งกำลังบำรุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานป้องกันและปราบปรามพร้อมแผ่นเกราะแข็งจำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาซื้อกระสุน จำนวน ๒ รายการ
ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ (ทดแทน) ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) จำนวน ๔,๔๙๕ คัน ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗ - ๔ มี.ค.๕๗)
ขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)และเพิ่มประสิทธิภาพในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยโดยรอบเขตพระราชวังไกลกังวล
ประกาสสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนระบบสุขาภิบาล ประจำอาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๓๘ มม. ชนิดยาว จำนวน ๕๐๐ กระบอก
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจัดซือ้รถควบคุมฝูงชน (Riot truck) ๖ ล้อ จำนวน ๗ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติจำนวน ๖๔ กระบอก และ รายการปืนลูกซองแบบ ๐๒ ขนาด ๑๒ (GAUGE) จำนวน ๙ กระบอก
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์(ทดแทน) ขนาด ๒๕๐ ซีซี (งานสายตรวจ จำนวน ๑๔,๔๔๒ คัน หน่วยงาน : สำนังงานตำรวจแห่งชาติ) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ม.ค.๒๕๕๗
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการประกวดราคาจัดซื้อเต็นท์บริการ จำนวน ๗๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อกา๊ซน้ำตาชนิดเหลว ใช้ในการควบคุมฝูงชน จำนวน ๒,๔๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ เครื่อง
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อก๊าซชนิดเหลว ใช้ในการควบคุมฝูงชน จำนวน ๒,๔๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด จำนวน ๓ เครื่อง
ประกาศ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จานวน 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดวื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน งานป้องกันและปราบปราม จำนวน ๒,๐๐๙ ตัว
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธปืน จำนวน ๒ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดวื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการประกวดราคาซื้อรายการชุดป้องกันสะเก็ด จำนวน ๑๔,๐๑๔ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการประกวดราคาซื้อรายการอุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชนิดพิเศษจำนวน ๑๙๐ เครื่อง
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้ออาวุธปืน จำนวน ๒ รายการ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด ๘๐ ฟุต จำนวน ๑ ลำ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจส่วนกลาง ๕ แห่ง (๖๐ หลัง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชนิดพกพา จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จำนวน ๑ หลัง
ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธาราม จำนวน ๑ หลัง
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดป้องกันสะเก็ด จำนวน ๑๔,๐๑๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเต้นท์บริการ จำนวน ๗๖๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดปลวก คลังฝ่ายสรรพาวุธ 1,2 กองสรรพาวุธ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโล่ใส จำนวน 4,517 อันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระบองยาง จำนวน 11,720 อัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
    
 
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ update ใหม่  
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง update ใหม
   
 
 
Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ