อุดมคติตำรวจ คือ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
 
   
 
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
โครงสร้างหน่วยงาน
กำหนดหน้าที่การงาน
สถานที่ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
 
 
   
 
กระทรวงต่าง ๆ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
กรมส่งกำลังบำรุง
ทหารอากาศ
กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
โรงพยาบาลตำรวจ
กรมบัญชีกลาง
สํานักงบประมาณ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Meter odometer
Tumblr Counter
free website hit counter code
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กิจกรรมชาว สกบ.
 
การเปิดโครงการกีฬาแข่งขันฟุตซอลภายใน   การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงราชการแก่ข้าราชการ ตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   big cleaning day ทำดีเพื่อพ่อ
 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ   พีธีมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
 
กิจกรรมอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตร.
 
 
คำขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   
 
 
บัญชีลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง
   
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผกก.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ สว.
บัญชีอาวุโส ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.
 
 
 
 
 
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร.
   
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๕๖
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๕
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ประจำเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ตรวจสอบลำดับอาวุโสระดับ รอง สว. - ผกก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร.
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ถึง ผบ.ตร. ประจำปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มบัญชีสถานภาพรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม
แบบสำรวจสภานภาพ สถานะภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ(ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ข้อมูลคณะทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗
การจัดทำแผนการจัดหา
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
บัญชีลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. - ผกก.
แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
คุณลักษณะเฉพาะ ผ้าตัดเครื่องแบบผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน
                                                                                                   
1 2
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอก
   
ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวงชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศ งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง(ซ่อมเปลี่ยนเมนบอร์ด LAB - X PROCESSOR BOARD)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๓ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร สุไหงโกลก เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒ /๒๕๕๗
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร ตากใบ ต.เจ๊เห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑ /๒๕๕๗
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นหาวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด.ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการถ่ายทอดผ่านทางจอ LED ติดตั้ง ณ ห้องประชุมสรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อระบบการถ่ายทอดผ่านทางจอ LED ติดตั้ง ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.หน่วยงาน: สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโล่เกราะกันกระสุน จำนวน ๓๐ โล่ ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (e - Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธ และวัตถุระเบิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน ๑๕ เครื่องโดยวิธธประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ (e - Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตุระเบิดแบบประตู จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อปืนพกขนาดลำกล้อง ๔ นิ้ว จำนวน ๖๐ กระบอก
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบไฮดรอลิก(Hydraulic) ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระสุนปืน (พัสดุที่ทำในประเทสไทย) จำนวน ) ๖ รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
ตารางแสดงวงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป (๔ ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จำนวน ๔ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัว จำนวน 2 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบมือถือ จำนวน ๙๗ เครื่อง
ประกาศ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิดแบบประตู จำนวน ๕ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซือ้ชุดกล้องวีดีโอ (VDO) ตรวจใต้ท้องรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องป้องกันตัวจำนวน ๕ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุนปืนและวัตถุระเบิด รวม ๘ รายการ .
ประกาศกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืนลูกโม่ชนิดซ้อมยิง ขนาด .๓๘ นิ้ว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อกระสุนปืน จำนวน ๓ รายการ .
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดหา การจ้างซ่อมแซมอาคารหมายเลข ๓๒ สพ.
เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารการประกวดราคาการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๙๐ คัน ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ก.ย. ๒๕๕๗
    
1 2 3
 
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ update ใหม่  
  คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง update ใหม
   
 
 
Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ