ข่าว
 
   
   
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำแนกตามผลผลิต,กิจกรรม(งบลงทุน) update ใหม่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) update ใหม่
แนวทางปฏิบัติการจัดหาตาม Action Plan update ใหม่
การเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับแก้ไขใหม่)
ตารางสรุปเปรียบเทียบการปรับลดค่างานก่อสร้าง (มติ ครม.เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๗)
เอกสารและไฟล์เสียงบรรยายระเบียบ e-market,e-bidding
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบลงทุน
แบบฟอร์มค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ จำแนกผลผลิต / กิจกรรม
การประชุมติดตามสถานการณ์ การชุมนุมของ สกบ.
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตร.
บัญชีความต้องการยุทโธปกรณ์
บัญชีความต้องการยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ที่ กรมสรรพกำลังกลาโหมจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากส่วนราชการ ในภาวะไม่ปกติ
คำขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ---แบบฟอร์มรายงานสถานภาพต่าง ๆ
  ----ราคาค่าก่อสร้างที่ทำการทีพักอาศัย
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานเว็บไซต์ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
   

 

 
   
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ