ติดต่อกองบังคับการอำนวยการ
กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์กลาง 0-2241 -3341-5 ต่อ 1115 โทรสารกลาง 0-2241-2397
web site : www.logistics.police.go.th/orkor2/orkor.html
ติดต่อผู้จัดทำ
ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีฯ  กองบังคับการอำนวยการ  สำนักงานส่งกำลังบำรุง
โทรศัพท์  (02-241-3341-5 ต่อ 1297)