ปณิธานของ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล