หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายธุรการและกำลังพล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการงานกำลังพล งานฝึกอบรม งานคดีและวินัย งานการเงินและพัสดุ และงานงบประมาณ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ และแผนงาน โครงการของกองบังคับการ และสำนักงานส่งกำลังบำรุง
ฝ่ายวิเคราะห์ ควบคุม ฯ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนงบประมาณ การใช้งบประมาณ ด้านส่งกำลังบำรุง
และวิเคราะห์และควบคุมงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ฝ่ายนิติการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบเอกสารและร่างสัญญา การคำนวณค่าปรับ การบอกเลิกสัญญา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ การแก้ไขสัญญา ที่อยู่ในอำนาจกองบัญชาการ อำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การงดหรือลดค่าปรับและเหนืออำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการฟ้องร้องและติดตามผลการดำเนินการในคดีปกครองและคดีแพ่ง
ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารฐานข้อมูลพัสดุ งานกำหนดกรอบอัตราพัสด และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลืองานฝึกอบรมด้านส่งกำลังบำรุง และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ