ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการอำนวยการ
รูปภาพ
ยศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต..簇培椽 鸵惺猎得小倥ช
ผบก.อก.สกบ.

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.∨橐趁Г 嗉淄·亻痢纳
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.谁鸳 嗑绛让 了亦仟胰悦
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.守狗 兔爻挂靡
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.履犯造 让涨颐彰训轨
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

...谁鸳 守狙补 识缘悦训

ผู้กำกับการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

...谎 ∝配仿

ผู้กำกับการฝ่ายธุรการและกำลังพล

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.喾痛妊〈造 敲贸矩
假椤印押∫媒枰戮巡挂崤朽筏夤馀抡室檬灌啡

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

...驹仿摇 嗑醚倒ดม

ผู้กำกับการฝ่ายนิติการ   

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

 

พ.ต.อ.หญิง วรรณี พลคชา

ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์   

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

...茄排跃寂 醚Г试迷

ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง