ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการอำนวยการ
รูปภาพ
ยศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต..หญิง พอตา บุญปรีช
ผบก.อก.สกบ.

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

08-1907-4499
พ.ต.อ.蓉棱陋§ 敢谜浞
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.敢乖狗渺 守狗檬胤冈茄得
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.谁鸳 拓号醚倒 びち
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.谁鸳 嗑绛让 了亦仟胰悦
รองผู้บังคับการ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.姥访 使苑千褥 吐馗乱

ผู้กำกับการฝ่ายวิเคราะห์และควบคุมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

08-1713-3638
พ.ต.อ.谁鸳 磺粘 喙翟寡狗轨

ผู้กำกับการฝ่ายธุรการและกำลังพล

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.อ.喾痛妊〈造 敲贸矩
假椤印押∫媒枰戮巡挂崤朽筏夤馀抡室檬灌啡

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

-
พ.ต.อ.ชัยยา เกตุอุดม

ผู้กำกับการฝ่ายนิติการ   

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

08-6011-9101

พ.ต.อ.หญิง วรรณี พลคชา

ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์   

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

08-5158-7558

พ.ต.อ.从莽妊〈造 丸凸狄

ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง