ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปภาพ
ยศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๑ ๘๔๕๘ ๙๙๓
พ.ต.ท.ทรงชัย ลายลวดแก้ว
รอง
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.นพดล ปุณยศิริกุล
สารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๙ ๙๙๑๓ ๙๕๗
พ.ต.ท.หญิง นวิยา เกษศิริโยธิน
สารวัตรฝ่ายวิเคราะห์ควบคุมงบประมาณฯ ช่วย ศปก.ตร.

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ต.หญิง ชารีฟดา ไชยเกตุ
สารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ร.ต.อ.หญิง ณัฐรินีย์ ดาวชัยพฤกษ์
รอง สารวัตรฝ่ายธุรการและกำลังพลฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ร.ต.อ.หญิง พิชชานันท์ บุญหอม

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๙๗ ๑๒๖๙ ๒๒๙
ร.ต.ท.ธีรพงษ์ สวายสอ

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร ๓)พล.ต.ท.ปิยะฯ   

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๑ ๗๔๑๕ ๑๓๓

ส.ต.ท.สาโรช อินทวงศ์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๓ ๓๙๕๔ ๘๔๙

ส.ต.ท.มนตรี มหาชาตรี

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๕ ๖๗๓๑ ๔๕๘

ส.ต.ท.อรรถพร แสนยศ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๐ ๖๒๙๕ ๐๓๙

ส.ต.ท.นพณัฐ วารี

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๔ ๘๖๐๖ ๐๙๓