ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปภาพ
ยศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

-
พ.ต.ท.หญิง อัญชนา สมบูรณ์นิรันดร์
รอง
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๗๖ ๓๐๙๕ ๗๓๐
พ.ต.ต.หญิง ชณัศฌา บำรุงรัตน์
สารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๖๒ ๙๓๖๑ ๖๕๔
พ.ต.ต.นพดล ปุณยศิริกุล
สารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๙ ๙๙๑๓ ๙๕๗
ร.ต.ท.พิสิษฐ์ กุลบุตร

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๑ ๗๔๑๕ ๑๓๓
ร.ต.ท.หญิง พิชชานันท์ บุญหอม

รองสารวัตรฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๙๗ ๑๒๖๙ ๒๒๙

ส.ต.ต.สาโรช อินทวงศ์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๓ ๓๙๕๔ ๘๔๙

ส.ต.ต.มนตรี มหาชาตรี

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๕ ๖๗๓๑ ๔๕๘

ส.ต.ต.อรรถพร แสนยศ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๐ ๖๒๙๕ ๐๓๙

ส.ต.ต.นพณัฐ วารี

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

๐๘๔ ๘๖๐๖ ๐๙๓