ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ
รูปภาพ
ยศ ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
หมายเลขโทรศัพท์
พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ อ่อนตา
ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.วันชาติ หลอดทอง
รอง
ผู้กำกับการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.ทิณภัทร พรหมมินทร์
สารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.พัศริศวร์น์ ตันอารีย์
สารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ร.ต.อ.วัชรินทร์ ปั้นทอง
รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ร.ต.อ.หญิง สุรีย์พร สุขสุพุฒิ
รองสารวัตรฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ส.ต.ท.ธีรภัทร โพศาลาแสง

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ส.ต.ต.พลากร สร้อยสุวรรณ

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ส.ต.ต.หญิง เกศศิรินทร์ สินธรสวัสดิ์

ผู้บังคับหมู่ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมฯ

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง