( ดาวน์โหลดเอกสาร )
เตรียมการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) ๑๘๑ หลัง
สรุปมติที่ประชุมติดตามโรงพักครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๗
ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติในการดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ
ตัวอย่างแนวทางจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ โครงการ
การสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการ ๑๘๑ โครงการ (ส่วน สตช.)
แบบแจ้งรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
การสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการ ๑๘๑ โครงการ (ส่วนจังหวัด)
ขอเปลี่ยนแปลงรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน รายการ"โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน ๓๙๖ แห่ง
การติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
วิทยุในราชการ สตช. กำชับการดำเนินการตามอนุมัติ คสช.
สรุปข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการโครงการสถานีตำรวจ (ทดแทน)
แจ้งอนุมัติให้ ตร.ใช้จ่ายงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) จำนวน 181 โครงการ เพิ่มเติม
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
 

   
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ