ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ท.กษณะ แจ่มสว่าง
ผบช.สกบ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
09 9195 3629
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์
รอง ผบช.สกบ.(1)
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
09 8758 8828
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ 
รอง ผบช.สกบ.(2)
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
08 4005 4444 
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.บุญลือ กงแจ
ผบก.อก.สกบ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
08 1437 2476 
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.พิทักษ์ ท้วมเกร็ด
ผบก.พธ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
08 5488 4141
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา
ผบก.ยธ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
08 1493 7277
 
ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง :
สังกัด  :
หมายเลขโทรศัพท์ :
พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์
ผบก.สพ.
สำนักงานส่งกำลังบำรุง
08 1836 6713

 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ