กรอบอัตราพัสดุ ตร.
    หมายเหตุ <<< หากเปิดไฟล์เอกสารดาวน์โหลด ไม่ได้ ให้เปิดกับ microsoft office ๒๐๑๐ ขึ้นไป !!
 
 
  ๑. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๘.๑๓๒/ว ๑๒๖ ลง ๓๑ ต.ค.๒๕๕๕  ดาวน์โหลด
  ๒. ตร.อนุมัติร่างกรอบอัตรพัสดุ ลง ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕  ดาวน์โหลด
  ๓. หนังสือ อนุมัติ ตร. ลง ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
  ๔. หนังสือ อนุมัติ ตร. ลง ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  ๕. หนังสือ อนุมัติกรอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของ สพฐ.ตร. ดาวน์โหลด
  ๖. กรอบอัตราครุภัณฑ์ยานพาหนะ      ดาวน์โหลด
  ๗. กรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไป       ดาวน์โหลด
  ๘.  กรอบอัตราครุภัณฑ์พิเศษ      ดาวน์โหลด
  ๙. กรอบอาวุธและยุทธภัณฑ์ปรับใหม่        ดาวน์โหลด
  ๑๐. กรอบอัตราสถานที่ทำการ บ้านพักและหน่วยปฏิบัติการ  ดาวน์โหลด  
  ๑๑. กรอบอัตราครุภัณฑ์ประจำห้องพักผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา  ดาวน์โหลด  
  ๑๒. กรอบอัตราครุภัณฑ์ประจำห้องอบรม สัมมนา  ดาวน์โหลด  
  ๑๓. กรอบอัตราอาวุธและอุปกรณ์ทางยุทธวิธี  ดาวน์โหลด  
  ๑๔. ตัวอย่างแบบฟอร์ม " บัญชีกรอบอัตราพัสดุ "   ดาวน์โหลด 
  ๑๕. ตัวอย่าง "บัญชีกรอบอัตราพัสดุ ของ สกบ."        ดาวน์โหลด 
  ๑๖. อนุมัติกรอบอัตราพัสดุ ตร. เพิ่มเติมของ สทส. ดาวน์โหลด 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ