คำสั่ง
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 240/2559 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สกบ./CIO สกบ.
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง ท ี่21/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 731/2555 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 555/2555 เรื่องกำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ฯ
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 146/2555 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 64/2552 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ในสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ 182/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดทำกรอบอัสตราพัสดุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 686/2553 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่การจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์
คำสั่ง กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ 09/2554 เรื่องการจัดลำดับผู้อาวุโส และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจ
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ