ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖(กองโยธาธิการ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖(กองสรรพาวุธ)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
บัญชีสถานภาพสถานีตำรวจและอาคารที่พักที่ระบุที่ตั้ง พร้อมขนาดหรือรูปแบบ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ( กองโยธาธิการ)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ศ.๒๕๕๖ ( กองสรรพาวุธ )
ข้อมูลแจ้งเรียกเก็บค่าผ่านทางพิเศษของรถในสังกัด ตร. ที่ไม่ได้รับการยกเว้น
หนังสือกำชับการบันทึกข้อมูลพัสดุ ในระบบฐานข้อมูล POLIS
รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็น นรต. ประจำปีการศึกษา 2556
บัญชีสถานภาพรถจักรยานยนต์และรถยนต์ (แยกตามสถานภาพ)
แบบสำรวจอุปกรณ์ในการช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ประสบภัยที่มีใช้อยู่ในหน่วยต่าง ๆ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งหมดของ สกบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
ขอเชิญข้าราชการตำรวจในสังกัด สกบ. ร่วมชมการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัย ในวัพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. บริเวณ ลานเสาธงหน้า อาคาร ๑๙ สกบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดของสำนักงานส่งกำลังบำรุง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เอกสารแนะนำ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)
โครงการสร้างเหรียญพระพุทธธรรมวุธวิเศษ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการบันทึกข้อมูล จัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินการผ่านช่องทาง GFMIS Web Online ของกรมบัญชีกลางและการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายอย่างบูรณาการของสำนักงบประมาณ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการ ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้าง ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รถยนต์เช่าของ ตร.
แบบฟอร์มส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรม e-GP ระยะที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 2555 -30 ก.ค. 2555
ข้อมูลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานส่งกำลังบำรุง
การจัดหาพัสดุประเภทยุทธภัณฑ์บางประเภทตามที่ ตร. กำหนด
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของหน่วยงานในสังกัด สกบ.
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สกบ.
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2555
รายงานการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการระดับต่างๆ/รายงานเสนอ ค.ร.ม.
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรม e-GP หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 ”
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาลยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี)
คำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554
งานวันสถาปนาสำนักงานส่งกำลังบำรุง ครบรอบปีที่ 18
บัญชีผู้ปฎิบัติหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ด่วนที่สุด....เรื่อง ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลพัสดุในระบบฐานข้อมูล POLIS
ดาวน์โหลดหนังสือนำส่ง และ แบบฟอร์มการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลสถานภาพครุภัณฑ์ ตร.
แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผล และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการบรรยายพิเศษผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ วิทยาลัยการตำรวจ
กำกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลพัสดุโครงการ POLIS
ขั้นตอนการทำงานการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สกบ.
 

 
ถัดไป >>
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ