แจ้งเวียนหนังสือด้านการพัสดุ , การจัดซื้อจัดจ้าง , ด้านวิชาการ
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/๐๔๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๗๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๒๘๗๗
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๒๐๘๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๓๙๗๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๑๕๒๐
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๑๓๒๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๖๗๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/ว๓๖๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๕๑๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๓๘๑
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๒๙๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๕๔๕
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๓๔๕
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๔/ว๒๒๘๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๑๒๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๑๔๑๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๑๑๘๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๑๒๔๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๑๑๐๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๘๓๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๗๒๗
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๖๐๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๕๐๖๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๔๗๗๕
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๔๘๔๕
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๔๔๕๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๔๓๕๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๔๑๑๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๙๖๐
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๙๓๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๘๑๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๖๐๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๓๗๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๑๑๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๘๐๐
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๕๘๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๕๔๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๙๐๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๕๒๒๑
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๔๒๖๑
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๓๘๘๗
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๒๔๒๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๘๘๗
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๖๗๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ 0008.112/ ว 2863
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๔๕๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๑๓๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๖๑๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๒๘๗
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว๓๑๐๐
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๑๖๑
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๒๗๕๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๒๕๕๒
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๒๓๕๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๒๐๓๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๗๒๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๔๙๘
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/ว ๑๒๕๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒ ว ๘๑๗
ไฟล์เสียงประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/๕๕๓
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/๓๖
คู่มือ e-GP
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๓๐๙
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๑๖๙
รายชื่อคณะทำงานให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก (e-GP)
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๒๖๖๐
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๒๔๔
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๒/๒๒๖
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐.๑๖๒/๒๑๗๑
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แจังเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/๑๙๗๒
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรม (e-GP)
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอราคาขั้นต่ำ แต่ละครั้งในการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๐๐๘.๑๖๑/๑๘๒๕
อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๘
อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มีผลใช้บังคับกับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

   
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ