เเจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน และการกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน Click!!
เดือนมกราคม ๒๕๖๔
เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
เดือนกันยายน ๒๕๖๓
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
เดือนเมษายน ๒๕๖๓
เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เดือนมกราคม ๒๕๖๓
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
เดือนกันยายน ๒๕๖๑
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
เดือนเมษายน ๒๕๖๑
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เดือนมกราคม ๒๕๖๑
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เดือนกันยายน ๒๕๖๐
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เดือนเมษายน ๒๕๖๐
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เดือนมกราคม ๒๕๖๐
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
เดือนกันยายน ๒๕๕๙
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
เดือนเมษายน ๒๕๕๙
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
เดือนตุลาคม ๒๕๕๘
เดือนกันยายน ๒๕๕๘
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
เดือนเมษายน ๒๕๕๘
เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เดือนกันยายน ๒๕๕๗
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
เดือนกันยายน ๒๕๕๖
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
เดือนมกราคม
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
** click
 
 

   
 

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ