วิสัยทัศน์ (VISION)

 

“เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านส่งกำลังบำรุง ตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ เอื่ออำนวยประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของตำรวจทุกหน่วย จนเป็นที่ยอมรับของตำรวจและประชาชนทั่วไป”

Copyright © 2010
สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ 52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
จัดทำโดย : ฝ่ายพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ